logo

Experience

1 years of experience · English Beginner/Elementary

Աշխատել եմ մի քանի նախագծերի վրա և յուրաքանչյուրն ինձ տվել է անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ։ Ես աշխատել եմ այս կայքում https://khachaturianhall.am/en/main/index/ և կատարել եմ ֆունկցիոնալ թեստավորում, api թեստավորում, ինտեգրացիոն թեստավորում, որի ընթացքում ստուգել եմ վճարային համակարգերի ինտեգրումը կայքի հետ։ https://new.standarddialog.com/hy Ես կատարել եմ UI-ի փորձարկում, ադմինիստրատորի էջի փորձարկում և այլն այս կայքում: Այժմ ես աշխատում եմ ֆինանսական նախագծի վրա, որտեղ օգտագործում եմ փոստատար գործիքը և աշխատում եմ տվյալների բազաների հետ։

Skills

manual testing smoke testing Jira API REST API API Testing functional testing regression testing Web testing mobile testing Postman SQL MySQL Agile Scrum HTML HTML5 CSS3 CSS JavaScript AJAX Git Trello Quality Assurance Organization Motivation Time management

Preferred language of communication: English

Employment preferences
  • Remote work
  • Part-time
  • Freelance (one-time projects)

Published 16 March 2023

Similar to this candidate

Manual QA

Armenia · $700

Manual QA engineer

Armenia · $700

Mid Manual QA Engineer

Armenia · $1000